Nenašli jste co hledáte? Volejte +420 224 212 723E-SHOP

Reklamační řád - Železářství U Rotta

"Tichý, Macoun", s.r.o.

obchodní společnost 

se sídlem Linhartská 136/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 256 51 889

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58221

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti "Tichý, Macoun", s.r.o., se sídlem Linhartská 136/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 256 51 889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58221 (dále jen „prodávající“) upravuje některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem (dále jen „kupující“). Reklamační řád obsahuje mimo jiné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, spolu s údaji o tom, kde je lze uplatnit.

1.2.      Ustanovení odchylná od reklamačního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními reklamačního řádu. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3.      Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

1.4.      Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího není spotřebitelem, zejména je právnickou osobou či osobou, jež jedná při koupi zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího z vadného plnění, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.2.      Záruku (za jakost) může kupující převzít v rámci kupní smlouvy nebo prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby na obalu zboží. Je-li v kupní smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční doby uvedené na obalu zboží, platí, co bylo ujednáno v kupní smlouvě. Uvede-li se v záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná v kupní smlouvě nebo vyznačená na obalu zboží, platí tato delší záruční doba.

2.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.3.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.3.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.3.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

2.3.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.5.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.6.      Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

2.7.      Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozích vět nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

  1. REKLAMACE

3.1.      Práva kupujícího z vadného plnění, včetně práv kupujícího ze záruční odpovědnosti prodávajícího (dále též jen jako „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího; je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ve smyslu ustanovení § 2166 odst. 1 občanského zákoníku (čl. 2.7) či v dokladu o zakoupení věci uvedená jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Prodávající přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího.

3.2.      Společně s uplatněním reklamace, která se týká faktické vady zboží, je kupující povinen doručit prodávajícímu také reklamované zboží, nebo v případě, že doručení zboží prodávajícímu není z objektivních důvodů možné, zajistit prodávajícímu či osobě prodávajícím pověřené přístup ke zboží. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující, přičemž kupující však může vzniknout právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.

3.3.      Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady zboží (reklamaci) uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

3.4.      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího telefonicky nebo na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při uplatnění reklamace.

3.5.      Podávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zboží a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.6.      Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.

  1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.      Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 

V Praze   dne 9.3.2018                                                                                "Tichý, Macoun", s.r.o.


Více informací najdete na Facebooku
Kontakty E-shop Služby

PRAHA 1 - staré město

Linhartská 6
110 00 PRAHA 1
tel./fax : 224 212 723

e-mail: praha1@urotta.cz

Prodejní doba

Po - Pá - 8:00 - 18:00
So - 9:00 - 13:00

Najdete nás v Linhartské ulici 50m
od bývalé prodejny železárství "U Rotta"

Kontaktní formulář

Created 2016 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.